Uckerland – NECHLIN

17337 Uckerland – OT Nechlin

Kriegerdenkmal 1.Weltkrieg

UM-Nechlin (AK 14.08.2000)  (2) UM-Nechlin (AK 14.08.2000)